فصلنامه تحقیقات روانشناختی (QPR) - واژه نامه اختصاصی