دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1388 
2. تدوین فرم کوتاه پرسشنامه MMPI-2 در دانشجویان ایرانی

صفحه 19-31

حسین داوودی؛ حیدر علی هومن؛ حسن پاشا شریفی


5. رابطه رضایتمندی زناشویی و راهبردهای حل تعارض والدین

صفحه 68-78

فاطمه سادات دیباجی فروشانی؛ سوزان امامی پور؛ غلامرضا محمودی