دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تیر 1388 
تأثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل بر هوش‌هیجانی

صفحه 51-63

احمد علیپور؛ علیرضا آقایوسفی؛ زهرا ادب دوست