دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1388 
4. تأثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل بر هوش‌هیجانی

صفحه 51-63

احمد علیپور؛ علیرضا آقایوسفی؛ زهرا ادب دوست