دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، بهار 1389 
1. مروری بر عوامل اثرگذار بر گرایش جنسی انسان

صفحه 1-22

روشنک خدابخش؛ زهره خسروی؛ آزاده نعمتی