دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، پاییز 1390، صفحه 1-120 
3. بررسی مقدماتی عوامل اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی

صفحه 27-45

محمدمهدی مظاهری؛ مجتبی صداقتی فرد؛ عادل حلاج دهقانی


4. بررسی اعتبار، روایی و هنجار یابی پرسشنامه علائم مرضی کودکان

صفحه 47-57

ولی الله فرزاد؛ سوزان امامی پور؛ فرشته وکیل قاهانی


7. همترازسازی دو آزمون اضطراب کتل و اشپیلبرگر در دبیرستانهای شهر تهران

صفحه 85-106

حیدر علی هومن؛ حمیدرضا وطن خواه؛ افسانه حاتمی کیا؛ عماالدرین احمدی سرتختی