دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، دی 1390، صفحه 1-112 
بررسی رابطه ی بین کیفیت دلبستگی کودک- مادر

صفحه 1-11

پروین کدیور؛ محمد جعفر جوادی؛ محبوبه قدمی


نشانگان اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به زخم پپتیک

صفحه 33-41

عباسعلی الهیاری؛ حسین یوسفی؛ کاظم رسول زاده طباطبایی؛ پدرام طباطبایی


مذهبی بودن والدین و کارکرد خانواده در جامعه پذیری مقابله مذهبی

صفحه 57-70

محمد علی مظاهری؛ مهدیه صالحی؛ ولی الله فرزاد؛ فاطمه شهابی زاده


مقایسه درک کلامی در دانش آموزان دختر تک زبانه و دو زبانه

صفحه 96-120

مهسا فروغی؛ فرناز کشاورزی ارشدی؛ مهدیه صالحی