دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، بهار 1391 
6. رابطه بین سنخهای روانی یونگ و سبکهای عشق ورزی

صفحه 85-100

غلامرضا محمودی؛ محمود ساعتچی؛ سعیده سالاروند


7. ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه رضایت زناشویی

صفحه 101-115

حسن احدی؛ حیدر علی هومن؛ شیرین کوشکی؛ مهدی شاه نظری