دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، فروردین 1393 
5. تعلیم و تربیت در ایران باستان

صفحه 52-65

محمد اجاق؛ زینب واعظ شهرستانی