دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، تابستان 1393، صفحه 1-111 
6. تأثیر قصه‌گویی بر مهارت‌های اجتماعی

صفحه 88-97

محمود جمالی فیروز آبادی؛ آزاده آقایی میبدی


7. رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با کیفیت زندگی

صفحه 99-109

آدیس کراسکیان موجمباری؛ شقایق قاضی نظام؛ محمد حسن غنی فر