دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، دی 1393، صفحه 1-106 
اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری بر کاهش اضطراب و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان

صفحه 43-57

حسینعلی تقی پور؛ محمد غفاری؛ افسانه سام دلیری؛ فرزانه فرضی


تعیین ویژگی های روان سنجی مقیاس نیاز به شوخ طبعی NFHS

صفحه 72-86

محبوبه محمدی انایی؛ آدیس کراسکیان موجمباری


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون هوش چندگانه

صفحه 82-105

حسن پاشا شریفی؛ سمین دخت رضا خانی؛ منیژه داوری بینا


پیش بینی نگرش به خوردن بر اساس توان حل مساله اجتماعی و تنظیم هیجانی شناختی

صفحه 117-134

مهدیه صالحی؛ مژگان سپاه منصور؛ غلامرضا محمودی؛ نادیا مدنی پور