مروری بر عوامل اثرگذار بر گرایش جنسی انسان

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه الزهرا(س)

2 دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

پدیده همجنس گرایی از ابتدای تاریخ با بشر همراه بوده و در ادبیات و هنر جهان از زمان بسیار کهن،اشاراتی به این پدیده وجود داشته است.بحث پیرامون 
گرایش جنسی،موضوع چندان جدیدی نیست و قدمت ان به زوان سقراط و افلاطون می رسد.اینکه از بین عوامل روانشناختی و عوامل زیست شناختی کدام یک در سبب شناسی همجنس گرایی موثرترند،مسئله ای است که همواره عامل بحث های بسیار بوده است.مقاله حاضر به مرور و بررسی همه گیر شناسی،عوامل موثر بر گرایش جنسی افراد و سبب شناسی این پدیده پرداخته و ان را از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار می دهد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها