رابطه بین نگرش به مواد مخدر با ناایمنی در خانواده

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 کارشناس ارشد سنجش و اندازه گیری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه ناایمنی در خانواده با نگرش نسبت به مواد مخدر بود. به همین منظـور، تعداد 300 نفر از دانش آموزان (152دختر و 148 پسر) بـه ر وش نمونـه گیـری چنـد مرحلـه ای انتخـاب شـدند . از آزمودنیها خواسته شد به پرسشنامه های نگرش سنج مواد مخدر و پرسشنامه ناایمنی در کانون خانواده پاسـخ دهنـد . نتایج نشان میدهد بین ناایمنی در کانون خانواده و نگرش دانش آموزان نسبت به اثرات مواد مخدر، علاقـه آنهـا بـه مصرف م واد مخدر و همچنین، تصورات غیر واقعی آنها در مورد خطرات مواد مخدر رابطه وجود دارد، عـلاوه بـر آن، نتایج مشخص ساخت، نه تنها مصرف مواد توسط والدین، بلکه نگرش های آنها نسبت به مصرف مـواد نیـز در این زمینه نقش مهمی ایفاء می کند و بین نگرش والدین و علاقه فرزندان به مصرف مواد مخدر رابطه مثبت مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها