بررسی عملی بودن، اعتبار و روایی سیاهه انگیزه پیشرفت در کارمندان

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد روان سنجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

پژوهش حاضر بر پایه هدف اصلی بررسی عملی بودن، اعتبار و روایی سیاهه انگیزه پیشرفت درکارمندان به اجرا در آمـده است. به منظور اجرای پژوهش نمونه ای با حج م 522 نفر از کارمندان بـه روش نمونـه بـرداری تـصادفی چنـد مرحلـه ای انتخاب و پرسشنامه انگیزه پیشرفت (2004) بر روی آنها اجرا شد . بعد از گردآوری داده ها، همبستگی هر ماده با نمره کـل مجموعه محاسبه گردید . ضرایب مربوط به 20 گویه ضعیف و از لحاظ آماری بی معنا بوده اند. ضریب آلفای کرنبـاخ بـرای مجموعه 170 سوالی برابر با 0/934 بود، پس از حذف این 20 گویه برای مجموعه 150 سوالی برابر بـا 0/967 شـد . بـرای بررسی روایی سازه از روش تحلیل عاملی استفاده شد، مقدارکفایت نمونه برداری برابر بـا 0/923 و معنـادار بـودن مشخـصه کرویت بارتلت ح اکی از وجود شرایط مناسب جهت اجرای تحلیل عاملی بود . پس از حذف سوالهای بـالا و نیـز حـذف 13 سوال دیگر که دارای بار عاملی کمتر از 0/3 بود. بر پایه روش تحلیل مولفه های اصلی و چرخش بـه شـیوه واریمـاکس، بـا توجه به ماتریس عاملی، نمودار شیب دار و درصد واریانس تبیین شده از مجموعه 137 سوال تعداد 9 عامل استخراج گردید؛ که 36/8 درصد کل واریانس بین متغیرها را تبیین می کنند . عامل یکم با 69 گویه و ارزش ویژه 28/744 درحدود 21 درصد کل واریانس متغیرها را پوشش می دهد . نتایج نشان می دهد مجموعه 137 گویه ای که در این مطالعه از 9 عامل اشباع شـده است، برای سنجش انگیزه پیشرفت از روایی کافی برخوردار است . برای بررسی روایی همگـرا همبـستگی مـواد پرسـشنامه انگیزه پیشرفت با تست انگیزه پیشرفت هرمنز محاسبه شده است . نتایج نشان می دهد ایـن پرسـشنامه از روایـی همگـرای کافی نیز برخوردار است . ساختارساده عامل ها این نتایج را به دست داده است . عامل یکـم بـا 69 گویـه بیـانگر گـرایش و مباهات به پیشرفت ، عامل دوم با 22 گویه بیانگر بی باکی ، عامل سوم با 16 گویه بیانگر خـود کارآمـدی حرفـه ای ، عامـل چهارم با 5 گویه بیانگر پشتکار ، عامل پنجم با 4 گویه بیانگر خطر پذیری ، عامل ششم با 7 گویه بیانگر اعتماد به نفس ، عامل هفتم با 7 گویه بیانگر سلطه جویی ، عامل هشتم با 4 گویه بیانگر جایگاه مهار بیرونی و عامل نهم با 4 گویه بیانگر اشتیاق بـه یادگیری است. به منظور تعبیر و تفسیر نمره های گروه نمونه مورد مطالعه نرم مقوله ای تهیه شد

کلیدواژه‌ها