تأثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل بر هوش‌هیجانی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور تهران

2 استادیار دانشگاه پیام نور تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور

چکیده

این پژوهش تأثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل بر هوش هیجانی دانشجویان دختر دانشگاه تهران را بررسـی کـرد . طرح پژوهش از جمله طرحهای نیمه آزمایشی به روش پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل با نمونۀ آماری مشتمل بر 40 آزمودنی (20 نفرگروه آزمایش و20 نفر گروه کنترل) بود. از پرسشنامۀ هوش هیجانی بار- ان استفاده بـه عمـل آمد. آموزش در طی 4 جلسه (هفتهای یکبار به مدت 4 ساعت در هر جلسه) انجام گرفتـه و سـپس ، هـوش هیجـانی آزمودنیها اندازه گیری شده است . تحلیل آماری دادهها نشان داد که : آموزش تحلیل رفتار متقابل بر هـوش هیجـانی تأثیر مثبت دارد . به علاوه ، این آموزش بر 7 مؤلفـه از مؤلفـه هـای هـوش هیجـانی (شـادکامی، تحمـل فـشار روانـی، خودآگاهیهیجانی، وا قعگرایی، کنترل تکانش، انعطاف پذیری و خود ابرازی) مؤثر است. آموزش تحلیل رفتار متقابـل باعث افزایش هوش هیجانی در دانشجویان دختر دانشگاه تهران شد.

کلیدواژه‌ها