ارتباط عزت نفس با فرسودگی شغلی معلمان دوره مهارت های حرفه ای استثنایی و مدارس راهنمایی عادی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 کارشناسی ارشد روانشناسی

چکیده

از پژوهش حاضر، بررسی رابطه عزت نفس با فرسودگی شغلی معلمان مدارس عادی و استثنایی بود. بدین منظور با بهره گیری از جدول کرجسی و مورگان، تعداد 200 نفر از معلمان مرد و زن شـاغل در مـدارس راهنمـایی عادی و استثنایی از طریق روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. بـه منظـور جمـع آوری اطلاعـات از پرسش نامه عزت نفس کوپر اسمیت (1976) و فرسودگی شغلی پاتر (1993) بهره به عمل آمد. داده های پژوهش با استفاده از روش های آمار توصیفی (شاخص های مرکزی و پراکنـدگی ) و آمـار اسـتنباطی (تحلیـل واریـانس چنـد متغیری، روش همبستگی پیرسون، آزمون t گروه های مستقل و آزمون اتا ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتـایج نشان میدهد: 1) بین عزت نفس و فرسودگی شغلی معلمان مدارس عادی و استثنایی تفاوت معنادار وجود ندارد. 2) بین عزت نفس و فرسودگی شغلی در افراد گروه نمونه (به صورت کل ) رابطه معنـادار وجـود دارد . 3) بـین عـزت نفس و فرسودگی شغلی در گروه معلمان مدارس عادی رابطه معنادار وجود دارد . 4) بین عزت نفـس و فرسـودگی شغلی در گروه معلمان مدارس استثنایی رابطه معنادار وجود ندارد. 5) بین فرسودگی شغلی در معلمان مدارس عادی و استثنایی تفاوت معنادار وجود ندارد . 6) بین عزت نفس در معلمان مدارس عادی و استثنایی تفاوت معنادار وجود ندارد.7) بین عزت نفس معلمان زن و مرد در افراد گروه نمونه تفاوت معنادار وجود دارد . 8) بین فرسودگی شـغلی معلمان زن و مرد در افراد گروه نمونه تفاوت معنادار وجود دارد . 9) بین عـزت نفـس معلمـان زن و مـرد مـدارس استثنایی تفاوت معنادار وجود ندارد . 10) بین فرسودگی شغلی معلمان زن و مرد مدارس اسـتثنایی ت فـاوت معنـادار وجود ندارد . 11) بین عزت نفس معلمان زن و مرد مدارس عادی تفاوت معنادار وجود نـدارد . 12) بـین فرسـودگی شغلی معلمان زن و مرد مدارس عادی تفاوت معنادار وجود دارد . همچنین، سهم اثر متغیرهای جنس و نوع مدارس (عادی و استثنایی) در عزت نفس و فرسودگی شغلی مدنظر قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها