بررسی ویژگی‌های روانشناختی آزمون تنیدگی والدینی روی والدین دانش‌آموزان دوره ابتدایی

نویسندگان

1 استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 کارشناس ارشد روان سنجی

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی ویژگی های روانشناختی آزمون تنیدگی والدینی بر روی والدین دانشآمـوزان دوره ابتدایی انجام شده است . با روش نمونه گیری چند مرحله ای تعداد 500 نفر در این پژوهش شرکت داده شدند .نتـایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد :1)ضریب اعتبار محاسبه شده برای آزمون تنیدگی والدینی برابر بـا 0/93 اسـت .2) در نتیجه تحلیل عاملی بر روی پرسشنامه مذکور که به منظور برآورد روایی آن انجام گردید، عوامل زیـر بـه دسـت آمد: سازشپذیری، پذیرندگی، فزون طلبی، خلـق، بـی تـوجهی / فـزون کنـشی، تقویـت گـری، افـسردگی، دلبـستگی، محدودیتهای نقش، حس صلاحیت، انزوای اجتماعی، روابط با همسر و سلامت والد .جهت بررسی سوالات فرعی آزمون از تحلیل وا ریانس یک راهه استفاده شده است و نتایج زیر به دست آمـد :بـین والـدین دانـش آمـوزان منـاطق منتخب شهر تهران از نظر سطح تنیدگی تفاوت معنادار وجود دارد.بین والدین دانشآموزان مناطق منتخب شهر تهران در خرده مقیاسهای سطح تنیدگی والدینی تفاوت معنا دار وجود دارد.