مقایسه کارآمدی مداخله عقلانی – هیجانی – رفتاری گروهی با واقعیت درمانی گروهی در افزایش سلامت عمومی دانشجویان دختر

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

امروزه، درمان های شناختی رفتاری الگوی غالب روان درم انی را تشکیل داده و جای درمان های روان کـاوی و رفتاری را گرفته اند . هدف پژوهش حاضر، مقایسۀ کارآمدی دو مداخله عقلانی -هیجانی-رفتاری و واقعیت درمانی، در افزایش سلامت عمومی بود . در یک پژوهش نیمه آزمایشی با گروه کنتـرل، تعـداد 24 دانـشجوی افـسرده در دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل به طور تصادفی گمارده و پرسشنامۀ سلامت عمومی بر روی آنان اجرا شد. پس از اندازه گیری سلامت عمومی در مرحله یک ، آزمودنی های دو گروه آزمایشی وارد مداخله گروهی شدند و در مـورد آزمودنی های گروه کنترل هیچ اقدامی صورت نگرفت. گروه آزمایشی اول به مدت 8 جلسه تحـت برنامـۀ مداخلـه گروهی عقلانی-هیجانی-رفتاری و گروه آزمایشی دوم به مدت 9 جلسه تحت برنامۀ مداخله واقعیت درمانی گروهی قرار گرفت . مرحله دوم اندازه گیری در دو نوبت از طریق پرسشنامه سلامت عمومی بر روی هر سه گروه، یک بـار بلافاصله پس از پایان مداخله و بار د وم، به عنوان پیگیری، سه ماه پس از اتمام مداخله اجرا شد. نتایج نشان میدهد مداخله های عقلانی -هیجانی-رفتاری و واقعیت درمانی هر دو در افزایش سلامت عمومی کارآمدند اما از این لحاظ تفاوتی با یکدیگر ندارند.

کلیدواژه‌ها