شناسایی زودرس نارسایی های یادگیری با استفاده ازنشانگان وملاک های رشد و تحولی درکودکان پیش دبستانی وپایه اول ابتدایی شهر تهران

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاداسلامی تهران مرکز

2 استادیار روانشناسی دانشگاه آزاداسلامی تهران مرکز

3 استادیار روانشناسی - دانشگاه آزاداسلامی تهران مرکز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی احتمال شناسایی زودرس نارسایی های یادگیری(LD) وازطریق شاخص های رشدی درکودکان پیش دبستانی وپایه اول ابتدایی بااستفاده ازچک لیست مقیاس های رشدی (محقق ساخته) صورت گرفت.به این منظور از روش غربالگری در دو مرحله استفاده شد.مرحله اول شامل نظرات معلمان ومرحله دوم،به صورت استفاده از چک لیست مقیاس های رشدی بود.با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای ازبین 600نفرکودک پیش دبستانی وپایه اول ابتدایی مناطق6 و7 آموزش و پرورش شهرتهران،تعداد 60نفرگروه مشکوک به LD (30نفر پیش دبستانی و 30نفرپایه اول ابتدایی) و60 نفرگروه عادی همسال (به عنوان گروه گواه) انتخاب شدند.روش پژوهش حاضر ازنوع علی- مقایسه ای بود.ازآمارتوصیفی (نما،میانه، میانگین و انحراف استاندارد) وهمچنین ازآمار استنباطی(آزمونt مستقل،تحلیل واریانس دوطرفه) بھѧѧѧره گرفتѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧھ شѧѧد. نتایج پژوهش نشان دادکه چک لیست مقیاس های رشدی (محقق ساخته) توان غربالگری هردو پایه تحصیلی را داشت. همچنین عملکرد گروه مشکوک به LD در هردو پایه تحصیلی به طورمعناداری پایین تر از گروه عادی همسال بود. با استناد به پژوهش های قبلی و نظریه تاخیر رشدی، تاخیر در مهارت های رشد وتحولی گروه مشکوک بهLD محرز شد؛به عبارت دیگر،این گروه مانند کودکان کم سن تر عمل می کردند. پس می توان با استفاده از شاخص های رشدی نرمال کودکان مشکوک به LD را قبل از ورود به مدرسه شناسایی کرد.

کلیدواژه‌ها