تاثیر بازآموزی اسنادی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر ناموفق

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشجوی دکتری روان شناسی

چکیده

باز آموزی اسنادی ، آموزشی است که به منظور تغییر سبک اسناد دانشآموزان در مورد موفقیت و شکست آنها صورت میگیرد. هدف متخصصان تعلیم و تربیت از اجرای برنامه بازآموزی این است که به دانشآموزان یا دانشجویان کمک کنند تا به سازگارانهترین نتایج علّی ممکن دست یابند. پژوهش حاضر در پی آن بود که تاثیر بازآموزی اسنادی را در تغییر سبک اسناد و همچنین، پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر ناموفق دوره راهنمایی بررسی کند. روش پژوهش نیمه ازمایشی به صورت پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود .جامعه مورد پژوهش شامل دانشآموزان دختر پایه دوم راهنمایی شهر تهران که در سال تحصیلی 1384-85 مشغول به تحصیل بودند (لازم به ذکر است پرسشنامه سبک اسناد کودکان که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت، برای سنین 10 - 13 سال ساخته شده است که این گروه سنی شامل پایه دوم راهنمایی میشود). به منظور نمونهگیری با استفاده از روش نمونهگیری چند مرحلهای، تعداد 225 دانشآموز در سه گروه انتخاب شدند ( 75 نفر گروه موفق، 75 نفر گروه ناموفق آزمایشی و 75 نفر گروه ناموفق کنترل ). ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سبک اسناد کودکان (CASQ ) و کارنامه تحصیلی دانشآموزان بود. پرسشنامه مزبور در دو مرحله اجرا شد. مرحله اول برای کل دانشآموزان گروه نمونه بعد از امتحانات نوبت اول و قبل از شروع برنامه بازآموزی اسنادی، سپس گروه ناموفق آزمایشی تحت 9 جلسه بازآموزی اسنادی قرار گرفتند و قبل از امتحانات نوبت دوم ، پرسشنامه سبک اسناد دوباره برروی گروه ناموفق اجرا شد.پس از جمعآوری دادهها، فرضیههای پژوهش با استفاده از آزمون t برای گروههای مستقل و همبسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که فرضیه اول پژوهش مبنی بر «درونیتر بودن اسناد دانشآموزان ناموفق بعد از شکست تحصیلی » مورد تأیید قرار نگرفت؛ اما فرضیههای دیگر پژوهش تایید شدند: فرضیه دوم – اسناد دانشآموزان دختر ناموفق، بعد از شکست تحصیلی پایدارتر است. فرضیه سوم – اسناد دانشآموزان دختر ناموفق ، بعد از شکست تحصیلی کلیتر است. فرضیه چهارم – بازآموزی اسنادی بر سبک اسناد دانشآموزان دختر ناموفق در بعد پایداری تأثیر دارد. فرضیه پنجم – بازآموزی اسنادی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر ناموفق تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها