رابطه رضایتمندی زناشویی و راهبردهای حل تعارض والدین

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

در پژوهش حاضر، رابطه رضایتمندی زناشویی و راهبردهای حل تعارض والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دبیرستان هـای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است . برای این منظور، تعداد 250 مادر دارای فرزند دختـر مقطـع دبیرسـتان از طریـق نمونـه گیـری در دسترس در دو گروه مناطق 1 تا 10 و 11 تا 20 تهران انتخاب شدند. برای جمـع آوری اطلاعـات از پرسـشنامه هـای رضـایتمندی زن اشـویی انریچ(1988)، راهبردهای حل تعارض اشتراو س(1979) و معدل نیمسال گذشته دانش آموزان جهت سنجش پیشرفت تحصیلی آنان اسـتفاده شد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی بود .در تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش رگرسیون مشخص شد :- بـین رضـایتمندی زناشویی مادران و پیشرفت تحصیلی فرزندان ، رابطه مثبت معنی دار دارد. - راهبرد حل تعارض سوء رفتار والدین ( مـادر و پـدر ) بـا پیـشرفت تحصیلی فرزندان، رابطه منفی معنی دار دارد .- راهبرد حل تعارض سوء رفتار همسر ( پدر) پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی پایین فرزندان است.

کلیدواژه‌ها