رابطه بین فشار روان – تنی مدیران و سلامت سازمانی مدارس دخترانه دولتی ابتدایی شهر تهران

نویسنده

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی .

چکیده

سلامت سازمانی مدارس، با توجه بر وجود میلیون ها دانش آموز در مدارس سراسر کشور به ویژه در مدارس ابتدایی که دانش آمـوزان دوران حـساس زندگی خود را به لحاظ شکل گیری شخصیت و زیرسازی دوران پسین آموزش و پرورش می گذرانند، از اهمیت ویـژه ای برخـ وردار اسـت . هـر آیینـه مدارس از سلا مت سازمانی برخوردار نباشند، توانایی های لازم را برای انجام وظیفه تربیتی خود نداشته و در نتیجه فاقد زمینـه هـای کـشت، رشـد و تربیت خواهند ب ود. سلامت سازمانی مدارس، چون ه ر سازمانی با سلامت روان و تن مدیران ارتباط دارد. مدیران مدارس بدور از سـلامت روان و تـن، نمی توانند فض ای مطلوب کاری را جهت حصول هدفهای تربیتی بهتر فراهم نمایند . بدین جهت پژوهش حاضر، تحت عنوان رابطه بین فشار روانی – تنی مدیران و سالمت سازمانی مدارس ابتدایی شهر تهران انجام شده است . یافته های حاصل از بررسی ابعاد فشار روانی – تنی مدیران و ارتبـاط آن با سلامت مدرسه در نمونه آماری، با اجرای دو پرسشنامه و بهره گیری از ضریب همبستگی پیرسـون نـشان داد : در مـدارس دخترانـه ا بتـدایی شـهر تهران، بین استرس مدی ران در ابعاد، عدالت در پرداخت ها ، عدم شرکت در تصمیم گیری، نقل و انتقال مکرر، روابـط نامناسـب بـین همکـاران، جبـر مدیران بلافصل و مسئوولیت متعدد سازمانی و سلامت سازمانی مدارس رابطـه معنـی داری وجـود دارد و در ابعـاد ابهـام در نقـش، محـیط فیزیکـی نامناسب، تعداد اراب رجوع و عدم تناسب اختیار و مسئوولیت، این ارتباط معنی دار نیست.

کلیدواژه‌ها