مقایسه کار آمدی حافظه کوتاه مدت دیداری و شنیداری در ریتم های سیرکادین دانش آموزان10-8 سال

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور مقایسه کار آمدی حافظه کوتاه مدت ( دیداری و شنیداری )در ریتم های سیرکادین(شبانه روزی)دانش آمـوز ان 8-10 سال در ساعات مختلف روز با توجه به مبحث زمان -روانشناسی انجام شد. جهت انجام پژوهش با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای 104 دانش آموز (52 دختر و 52 پسر )از مدارس دو نوبته مناطق 7و8 تهران انتخاب شدند. هر دو جنس به چهار گروه 13 نفره تقـسیم و در سـاعات مختلف (8،11،16،14) مورد آزمون بینایی حافظه کوتاه مدت وحافظه شنیداری عددی وکسلر قرار گرفتند. نتایج با استفاده از آزمون F تجزیه و تحلیل شد و نشان داد :بین کارآمدی حافظه کوتاه مدت دانش آموزان در ساعات مختلف روز در دو جنس تفاوت معنادار مـشاهده شـدو پـسران عملکرد ب الاتری نسبت به دختران نشان دادند . کار آمدی حافظه کوتاه مدت دیداری دختران در ساعت16 و پـسران در سـاعات 8و 11 بـالاتر از ساعات دیگر بود .بین کار آمدی حافظه کوتاه مدت شنیداری دختران و پسران در ساعات مختلف روز تفاوتی مشاهده نشد .برخی یافته ها بـا آن چه در پژوهشها ی مشابه در دیگر کشورها به دست آمده، همخوانی دارد . بر اساس یافته های به دست آمده توجه به ریتم های زیـستی و زمـان - روان شناختی(کرونوسایکولوژی) در توزیع فعالیتهای ذهنی از اهمیت به سزایی در امر برنامه ریزی برخوردار است .

کلیدواژه‌ها