تدوین فرم کوتاه پرسشنامه MMPI-2 در دانشجویان ایرانی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

پژوهش حاضر بر پایه هدف اصلی استاندارد ساختن و تدوین فرم کوتاه بـرای پرسـشنامه 370 سـوالی MMPI-2 در دانـشجویان ایرانـی بـه اجـرا درآمده است . به منظور اجرای پژوهش ، نمونه ای با حجم 2156 دانشجو (1099 زن و 1066 مرد) در چهـار دوره کـاردانی ، کارشناسـی، کارشناسـی ارشد و دکتری به روش نمونه گیری چند مرحله ای از شش استان کشور انتخاب شدند . ضریب اعتبار اولیه پرسـشنامه 0/829 بـود . ایـن ضـریب بـا حذف 191 سوال که همبست گی ضعیفی داشتند ، برابر 0/944 گردید . برای پاسخ به این سوال که در فرم کوتاه شده چند عامل است، از روش تحلیل عاملی متمایل و چرخش ابلیمین با توجه به مقدار 0/90564) kmo) و معناداری آزمون بارتلت، تعداد 13 عامـل از 179 سـوال باقیمانـده اسـتخراج گردید. این 13 عامل بر ر وی هم 27/5 درصد کل واریانس متغیرها را پوشش می دهد که سهم عامل اول 17/76 درصد اسـت . نامگـذاری عامـل هـا پس از ب ه دست آمدن روایی محتوایی آزمون توسـط روان شناسـان بـالینی عبارتنـد از :MF,D,Pa,Sc,Hy,Si,L,Pd,Hs,K,Ma,F,Pt. ضـرایب اعتبار مقیاس ها برای جمعیت زنان و مردان ج داگانه محاسبه گردید. برای تفسیر نمره ها، نیمرخ جداگانه ای برای دانشجویان زن و مـرد تهیـه شـد . بنابراین، بر اساس نتایج این پژوهش ، فرم کوتاه تدوین شده MMPI-2 واجد شرایط لازم برای کاربرد در پژوهشهای روان شناختی و فعالیت هـای - بالینی است.

کلیدواژه‌ها