همترازسازی دو آزمون اضطراب کتل و اشپیلبرگر در دبیرستانهای شهر تهران

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد تنکابن

3 کارشناس ارشد رشته سنجش و اندازه گیری دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز

چکیده

پژوهش حاضر به همترازسازی بین نمره¬های دو مقیاس اضطراب کتل و اضطراب حالت- صفت اشپیلبرگر می¬پردازد. بدین منظور از میان همه دانش¬آموزان مقطع متوسطه شهر تهران که در سال تحصیلی 89-1388 مشغول به تحصیل بوده¬اند، ‌تعداد330 نفر دانش¬آموز (170دختر و160پسر) به شیوه نمونه¬برداری تصادفی چند مرحله¬ای انتخاب و دو مقیاس مذکور بر روی آنها اجرا شد. نتایج نشان می¬دهد همبستگی بین اضطراب کتل و خرده مقیاس حالت اشپیلبرگر برابر 805/0 و همبستگی اضطراب کتل وخرده مقیاس صفت اشپیلبرگر برابر 816/0 و همبستگی بین دو خرده مقیاس اضطراب اشپیلبرگر(حالت- صفت) برابر با 915/0 است. همبستگی بالای این آزمونها نشان می¬دهد که همه آنها یک ویژگی مشترک یعنی اضطراب را اندازه می¬گیرند. ضریب اعتبار هریک از آزمونهای کتل، حالت و صفت اشپیلبرگر که با استفاده از روش آلفای کرونباخ برآورد گردیده به ترتیب برابر با 768/0، 901/0، 906/0 بوده است.

کلیدواژه‌ها