رابطه راهبردهای شناختی – فراشناختی و اضطراب ریاضی با عملکرد ریاضی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

2 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین راهبردهای شناختی و فراشناختی و اضطراب ریاضی با عملکرد ریاضی دانش‌آموزان بود. جامعة تحقیق حاضر شامل کلیة دانش‌آموزان پایه اول دبیرستانهای دخترانه شهر تهران بود که در سال تحصیلی90-89 در این مدارس مشغول به تحصیل بودند. که از این بین تعداد 180 دانش‌آموز سال اول متوسطه به روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند و در پژوهش حاضر شرکت نمودند. گروه نمونه با استفاده از آزمون محقق ساخته عملکرد ریاضی، مقیاس اضطراب ریاضی‌ و پرسشنامه راهبردهای شناختی باصری مورد ارزیابی قرار گرفتند. روش تحقیق حاضر نیز همبستگی بوده که در حیطة تحقیقات کاربردی جای می‌گیرد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های حاصله از پرسشنامه‌ها، از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغییری استفاده به عمل آمد. در نهایت، یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد رابطه معنی‌داری بین راهبرد شناختی بسط و اضطراب ریاضی در دانش‌آموزان سال اول دبیرستان در سطح 05/0= رابطه وجود دارد. رابطه بین راهبردهای شناختی و فراشناختی و عملکرد ریاضی در دانش‌آموزان نیز تائید شد. در نهایت رابطه بین اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی هم در سطح 01/0= مورد تائید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها