رابطه هوش هیجانی و تعهد سازمانی با رضایت شغلی در کارمندان

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه هوش هیجانی و تعهد سازمانی با رضایت شغلی در کارمندان انجام گرفت. طرح تحقیق حاضر، از نوع همبستگی است. گروه نمونه شامل 105 کارمند از سازمان گسترش و فناوری اطلاعات ایران بودند که به شیوه ی تصادفی انتخاب و به وسیله پرسشنامه هوش هیجانی شات (1998)، رضایت شغلی اسپکتور (1997) و تعهد سازمانی آلن و می یر (1990)، مورد سنجش قرار گرفتند. داده های حاصل به وسیله آزمون¬های ضریب همبستگی پیرسون، و رگرسیون چند متغیری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می¬دهد بین هوش هیجانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد. یافته های جانبی پژوهش حاضر مشخص می¬کند بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی در افراد مجرد و متاهل تفاوت معنادار دارد. میزان رضایت شغلی در افراد با سطوح مختلف تحصیلات متفاوت است. هم چنین میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی بین سطوح مختلف سابقه اشتغال متفاوت است.

کلیدواژه‌ها