بررسی اعتبار، روایی و هنجار یابی پرسشنامه علائم مرضی کودکان

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی واحدتهران مرکزی

2 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سنجش و اندازه گیری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف اعتبار، روایی و هنجار یابی پرسشنامه علائم مرضی کودکان بر روی کودکان کاردر شهر کرج اجرا شده است. به همین منظور 300 نفر(132 دختر 168 پسر) کودکان خیابانی که در سال 89-1388 مشغول به تحصیل در مرکز نگهداری کودکان کار و خیابان واقع در شهر کرج بودند، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و پرسشنامه علائم مرضی کودکان که شامل دو فرم والد و معلم می باشد و همچنین پرسشنامه افسردگی ماریا کواکس بر روی آزمودنی ها اجرا گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهند که مقدارضریب روایی همگرای خرده مقیاس افسردگی فرم والد آزمون با آزمون افسردگی ماریا کواکس30/0 و مقدارضریب روایی همگرای خرده مقیاس افسردگی فرم معلم آزمون با آزمون افسردگی ماریا کواکس45/0 است که نشان می دهد مقیاس علائم مرضی کودکان از روایی قابل قبولی برخوردار است. چرخش عامل ها به شیوه واریماکس نشان می دهدکه ساختار نظری فرم معلم پرسشنامه از 7 عامل (بیش فعالی-تکانشی و لجبازی –نافرمانی، سلوک، اضطراب فراگیر، بی توجهی، افسردگی، اسکیزوفرنی، اتیسم) اشباع شده است که رویهم 11/53 درصد واریانس کل پرسشنامه را تبیین می کند. مقدار ضریب اعتبار به روش هماهنگی درونی برای فرم والد 94/0 و برای فرم معلم 96/0 است. همچنین همبستگی های متقابل خرده مقیاس های دو فرم والد و معلم معنادارهستند.

کلیدواژه‌ها