بررسی مقدماتی عوامل اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه ازاد واحد گرمسار

3 مربی دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

پژوهشِ حاضر با هدف شناخت علل اختلال های روان شناختی و چالش هایی که از این حیث در برابر جامعۀ ایران قرار دارد، مطالعه و کاوشی است در زمینۀ علل اجتماعیِ مهمترین آسیب های روانی و در این راستا یکی از مسئله های کلان روان شناختی- جامعه شناختی را مورد توجه قرارداده است. دراین راستا از نتایج تعدادی از پژوهش¬های موجود در ایران بهره گرفته شده است. براین اساس، هدف اصلی این مقاله، مطالعه و مرور آن دسته از مساله¬های اجتماعی است که در پیدایش و بروز برخی آسیب های روانی در ایران مؤثر شناخته شده است. با این دیدگاه، اثرات عوامل اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی پدیدآورندۀ پدیده های روان شناختی مورد نظر قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها