بررسی تاثیر آموزش گروهی داستان بر قضاوت اخلاقی دانش‌آموزان دختر پایه چهارم دبستان مدارس دولتی شهر تهران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

2 استادیار دانشگاه آزاد واحد رودهن

3 استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش گروهی داستان بر قضاوت اخلاقی دانش¬آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی مدارس دولتی انجام شد. آزمودنی¬های این پژوهش را 60 نفر از دانش¬آموزان (30 نفر گروه آزمایشی، 30 نفر گروه کنترل)، منطقه 5 تهران تشکیل می¬دادند. آزمودنی¬ها به شیوه نمونه¬گیری تصادفی چند¬ مرحله¬ای انتخاب شدند. یک کارگاه 10 جلسه¬ای برای آزمودنی¬های گروه آزمایشی، تشکیل شد و به منظور جمع¬آوری اطلاعات از هر گروه در پیش¬آزمون- پس¬آزمون، از آزمون قضاوت اخلاقی (MJT)، استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش گروهی داستان بر قضاوت اخلاقی تاثیر معنادار دارد و بر ابعاد تشخیص، مقایسه، بهترین پاسخ اخلاقی، استدلال اخلاقی تاثیر معنادار مشاهده شد و بر ابعاد تعریف ارزش اخلاقی و جملات ناتمام تاثیر معنادار مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها