مقایسه درک کلامی در دانش آموزان دختر تک زبانه و دو زبانه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کودکان استثنایی

2 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

3 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه ازاد واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف از این پژوهش، مقایسه درک کلامی دانش آموزان دختر تک زبانه و دو زبانه شهر تهران است. برای این منظور، 180 دانش آموز دختر 7 الی 9 ساله که شامل 60 دانش آموز تک زبانه" فارس زبان "، 60 دانش آموز دو زبانه " ترک ـ فارس" و 60 دانش آموز دو زبانه " فارسی ـ انگلیسی" از پایه های اول، دوم و سوم دبستان بودند با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای مطالعه و ارزیابی تأثیر دو زبانگی بر کارکرد شناختیِ درک کلامی، از تست هوش وکسلر ویرایش چهارم (WISC-IV) استفاده شد. داده¬های پژوهشی با بهره¬گیری از روش¬های آمار توصیفی، تحلیل واریانس یکراهه و آزمون تعقیبی نحلیل شد. نتایج نشان داد که عامل درک کلامی (VCI) در دانش-آموزان تک زبانه (فارس زبان) با دانش آموزان دو زبانۀ "ترک ـ فارس" و دو زبانۀ" فارسی ـ انگلیسی" تفاوت دارد. بدین صورت که میانگین عامل درک کلامی در دانش آموزان دو زبانه " فارسی ـ انگلیسی" از دو گروه دیگر بالاتر است. همچنین نتایج نشان داد که توانایی استدلال کلامی و تشابهات در دانش آموزان دختر دو زبانه "فارسی ـ انگلیسی" بالاتر از دو گروه دیگر می باشد.

کلیدواژه‌ها