اثر بخشی برنامه مهارت آموزی حرفه‌ای بر کارآمدی دانش‌آموزان کم توان ذهنی در دوره متوسطه از دیدگاه دبیران مدارس اسثتنایی شهر تهران

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه تهران

2 عضو هئیت علمی و استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد واحد تهران مرکزی

چکیده

پژوهش حاضر، به منظور تعیین اثر بخشی برنامه مهارت آموزی حرفه‌ای بر کارآمدی دانش‌آموزان کم توان ذهنی دوره متوسطه تحصیلی ازدیدگاه دبیران مدارس استثنایی انجام گرفت. در این پژوهش 100 نفر دبیر به عنوان افراد مورد مطالعه در پژوهش به روش تصادفی ساده از میان 135 دبیرشاغل در مدارس استثنایی در شهر تهران انتخاب شدند. روش شناسی: با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و بوسیله پرسشنامه محقق ساخته، تاثیر برنامه‌های حرفه آموزی بر کارآمدی دانش‌آموزان کم توان ذهنی از دیدگاه دبیران اندازه گیری شد. بدین صورت اطلاعات و داده‌های مورد نیاز مربوط به متغیرهای پژوهش جمع آوری گردید و بوسیله شاخص‌های آمارتوصیفی و روش‌های آماری خی دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان دادند که برنامه‌های حرفه آموزی و مهارت آموزی از دیدگاه دبیران در ابعاد ارتقای مهارت‌های زندگی، خودکفایی فردی، اجتماعی و اقتصادی و ایجاد انگیزش تاثیر کمی دارد و تنها در بعد افزایش نگرش مثبت دانش‌آموزان کم توان ذهنی تاثیر زیادی دارد. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که برنامه‌های مهارت آموزی حرفه‌ای در ابعاد ارتقای مهارت‌های زندگی، خودکفایی فردی، اجتماعی و اقتصادی و ایجاد انگیزش در حد کمی می‌تواند کارآمدی دانش‌آموزان کم توان ذهنی را تحت تاثیر قرار دهد. ولی بعد نگرش مثبت را می‌تواند به مقدار زیادی افزایش دهد. همچنین یافته‌های پژوهش شواهدی را پیشنهاد می کنند که برنامه‌های مهارت آموزی حرفه‌ای که توسط مدارس استثنایی برای دانش‌آموزان کم توان ذهنی اجرا می‌شود بنا به روش اجرا، عوامل اجرایی، ماهیت و اهدافی که دارند نمی‌توانند تمام ابعاد کارآمدی دانش‌آموزان را تحت تاثیر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها