مذهبی بودن والدین و کارکرد خانواده در جامعه پذیری مقابله مذهبی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 دانشیار دانشگاه تربیت معلم

4 دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد تهران مرکز و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد واحد بیرجند

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی کارکرد خانواده به عنوان میانجی¬گر میزان مذهبی بودن هر والد و مقابله مذهبی می-باشد. 770 دانشجو به صورت چند مرحله ای از بین دانشگاه های تهران، مقیاس های مقابله مذهبی (2000)، مقیاس پیوستگی و انعطاف پذیری خانواده (2004) و میزان مذهبی بودن والد (1998) را تکمیل کردند، جهت تحلیل نتایج از روش مدل یابی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد خانواده پیوسته منعطف و رهاشده آشفته ارتباط بین میزان مذهبی بودن پدر و مادر و مقابله مذهبی منفی و مثبت را میانجی گری می کند. همچنین میزان مذهبی بودن پدر اثر مستقیم بر مقابه مذهبی مثبت و میزان مذهبی بودن مادر اثر مستقیمی بر مقابله مذهبی منفی دارد. لذا نه تنها بررسی نقش میزان مذهبی بودن والدین در فهم استفاده از راهبردهای مذهبی مهم است، بلکه کارکرد خانواده در این ارتباط نقش مهمی ایفا می کند. نتایج از لحاظ فرضیه انطباقی و انطباق جامعه پذیری و کاربرد آن برای پژوهش¬های بعدی مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها