مقایسه‌ی کیفیت زندگی، تیپ شخصیتی و وضعیت تاهل در دانشجویان و مبتلا و غیرمبتلا به سندرم پیش از قاعدگی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه شاهد

3 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

در پژوهش به منظور مقایسه کیفیت زندگی، تیپ شخصیتی و وضعیت تأهل در دانشجویان مبتلا و غیرمبتلا به سندرم پیش از قاعدگی نمونه ای به حجم 300 نفر به روش نمونه گیری چند مرحله¬ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه سندرم پیش از قاعدگی (ابراهام و تیلور، 1990)، پرسشنامه تیپ شخصیتی رویتر (سال) و پرسشنامه کیفیت زندگی (سال) استفاده شده است. یافته¬ها حاکی از آن است که بین شیوع سندرم پیش از قاعدگی و وضعیت تاهل رابطه معنادار مشاهده نشد. شیوع سندرم پیش از قاعدگی با تیپ شخصیتی رابطه معنادار دارد، به نحوی که در افراد دارای تیپ شخصیتی A از شیوع بیشتری برخوردار بوده است. همچنین از بین متغیرهای سه گانه¬ی وضعیت تاهل، سندرم پیش از قاعدگی و تیپ شخصیتی، تنها رابطه وضعیت تاهل با نمرات کل کیفیت زندگی و مقیاس سلامت جسمانی معنادار نبود. این متغیر با سلامت روانی رابطه داشته و رابطه سندرم پیش از قاعدگی و تیپ شخصیتی بر کیفیت زندگی و مقیاس های آن معنادار بود.

کلیدواژه‌ها