نشانگان اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به زخم پپتیک

نویسندگان

1 استادیار روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس

4 کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه تهران

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی ارتباط میان نشانگان افسردگی و اضطراب با زخم پپتیک در 30 بیمار مبتلا به زخم پپتیک (8 مورد مبتلا به زخم معده و 22 مورد مبتلا به زخم اثنی عشر) در مقایسه با 30 نفر در گروه نرمال می پردازد. هر دو گروه به لحاظ سن، جنس و پیشینه تحصیلی یکسان بودند. تمامی شرکت کنندگان پرسشنامه MCMI II را تکمیل نمودند. نتایج نشان می دهند که میزان افسردگی و اضطراب در مبتلایان به زخم پپتیک به شکل معنی¬داری بالاتر از گروه نرمال است. اهمیت در نظر گرفتن نشانگان افسردگی و اضطراب در هر اقدام بالینی جهت درمان مبتلایان به زخم پپتیک یکی از مهمترین تلویحات ضمنی این مطالعه است.

کلیدواژه‌ها