بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری و مولفه های کیفیت زندگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن با توجه به ویژگی های جمعیت شناختی آنان

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 عضو هئیت علمی گروه روانشناسی دانشگاه ازاد واحد رودهن

3 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه ازاد واحد رودهن

چکیده

 این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین سبک های فرزند پروری و مولفه های کیفیت زندگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن با توجه به ویژگی های جمعیت شناختی آنان است. برای این منظور 239 دانشجو به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و اطلاعات آنها با اجرای دو پرسشنامه ارزیابی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و پرسشنامه محیط زندگی جمع آوری شده و سپس برای تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها نشان داد که مولفه های سلامت جسمانی، سلامت روان شناختی، ارتباطات اجتماعی و محیط زندگی همبستگی مثبت ومستقیم با بعد گرمی و همبستگی منفی و غیر مستقیم با بعد سردی سبک¬های فرزند پروری والدین دارد

کلیدواژه‌ها