بررسی رابطه ی بین کیفیت دلبستگی کودک- مادر

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تربیت علمی

2 استادیار و عضو هئیت علمی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

3 کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

چکیده

 این پژوهش با هدف بررسی رابطه کیفیت دلبستگی کودک- مادر با رشد مهارت های اجتماعی کودکان انجام گرفت. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش از نوع غیر آزمایشی (همبستگی) است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مهدکودک های خصوصی شهر قم (60مهدکودک در 4 منطقه) در سال 1389-1388 است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی، نمونه ای به حجم 100 کودک(50 پسر و50 دختر)، از جامعه آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل: مصاحبه با مادران آزمودنی ها جهت ارزیابی کیفیت دلبستگی کودک- مادر، مشاهده ی کودکان دریک بازی گروهی با همسالان توسط محقق و پرسشنامه سازگاری اجتماعی آزمودنی ها است که توسط مربیان مهدکودک پاسخ داده شد. پس از جمع آوری داده ها و استفاده از نرم افزار spss (تحلیل واریانس چند متغیری و تحلیل رگرسیون سلسه مراتبی)، نتایج نشان داد که کیفیت دلبستگی با همه ی سطوح مهارت های اجتماعی کودکان رابطه ی معنی دار دارد.

کلیدواژه‌ها