رابطه رقابت جویی وعزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

نویسندگان

1 استاد یار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رقابت جویی وعزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان اجرا شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده روانشناسی وعلوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز بودند که تعداد 300 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب وبه پرسشنامه رقابت¬جویی هومن (1386) وپرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت(1967) پاسخ دادند. با بهره گیری از روش همبستگی ورگرسیون نتایج نشان می دهد بین رقابت جویی وپیشرفت تحصیلی و بین عزت نفس وپیشرفت تحصیلی همینطور بین رقابت-جویی وعزت نفس رابطه مثبت معنادار وجود دارد. افزون بر آن نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد رقابت جویی وعزت نفس مشترکا" 14/4 درصد واریانس پیشرفت تحصیلی را پیش بینی می کنند. بنا براین، مدل رگرسیون خطی معنا دار ودر نتیجه رقابت جویی با ضریب رگرسون327/0 سهم بیشتری نسبت به عزت نفس باضریب رگرسون 128/0 بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارد.

کلیدواژه‌ها