بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس هوش نخبگان و رابطه آن با تست هوش دومینو دردانش آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان شهر

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته سنجش و اندازه گیری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشیار روانشناسی دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز

3 کارشناس ارشد رشته سنجش و اندازه گیری دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز

چکیده

در این پژوهش ویژگی های روان سنجی مقیاس هوش بررسی شده است. یک گروه نمونه با حجم 394 نفر از طریق نمونه برداری تصادفی چندمرحلهای انتخاب و به سیاهه تست هوش دانش‌آموز (1387) پاسخ دادند. سیاهه مذکور، شامل 50 سؤال بود . ضریب آلفای کرونباخ 733/0 به دست آمد. بررسی روایی سازه از طریق تحلیل مؤلفه¬های اصلی نشان می دهد 8 عامل استخراج شده ، 4/31 درصد کل واریانس متغیرها را تبیین می کند. 8 عامل مشتمل است بر: 1) استدلال منطقی ریاضی; 2) یکپارچگی مرکزی; 3) حافظه بلندمدت; 4) استدلال استقرایی; 5) تشخیص موقعیت مکانی تصاویر6 ) تشخیص شباهتهای اشکال; 7) اطلاعات عمومی; 8)حافظه کوتاه¬مدت است. برای بررسی روایی همگرا از آزمون هوش دومینو استفاده شد. همبستگی بین فرم 50 سؤالی تست هوش دانش‌آموز و تست هوش دومینو بر روی گروه نمونه ای به حجم 970 نفر محاسبه و نتایج حاصل از آن نشان می¬دهد عامل 1 (استدلال منطقی ریاضی) با آزمون هوش دومینوهمبستگی دارد و اما کل پرسشنامه با سیاهه هوش دومینو همبستگی معنادار ندارد. در نهایت نرم درصدی برای پرسشنامه تهیه شد.

کلیدواژه‌ها