بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس عاطفه مثبت ومنفی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاداسلامی واحدرودهن

2 دانشجوی دکتری دانشگاه ازاد تهران مرکز

3 استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

چکیده

با توجه به این موضوع که نتایج معتبرعلمی بدون ابزار دقیق اندازه گیری امکان¬پذیر نیست، پژوهش حاضر به منظور بررسی ویژگی¬های روانسنجی مقیاس عاطفه مثبت ومنفی انجام گرفته است. با استفاده از روش تصادفی خوشه ای 527 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران انتخاب و به مقیاس عاطفه مثبت ومنفی پاسخ دادند. این مقیاس شامل 20 گویه است وبر اساس طیف لیکرت 5 درجه ای نمره¬گذاری شده است.برای بررسی روایی سازه از تحلیل عامل اکتشافی روش تحلیل مو لفه های اصلی استفاده ودو عامل استخراج شد که عوامل مذکور631/43 درصد از واریانس کل راپیش بینی می¬کند. همسانی درونی مقیاس نیز برابر با 771/0است. دو نوع نرم درصدی و مقوله ای نیز محاسبه شد.بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش مقیاس عاطفه مثبت ومنفی دارای روایی واعتبار قابل قبول بود

کلیدواژه‌ها