مقایسه شیوه‌های فرزند پروری والدین و شاخص‌های هیجانی

نویسندگان

1 دانش آموخته دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه تهران

چکیده

 این پژوهش مقایسه شاخص‌های هیجانی نقاشی آدمک گودایناف کودکان با و بدون نارسایی توجه- بیش فعالی و شیوه‌های فرزندپروری والدین آنان بود. بدین منظور 30 کودک بدون نارسایی توجه- بیش فعالی و 30 کودک با نارسایی توجه- بیش فعالی به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. اطلاعات موردنیاز با استفاده از پرسشنامه سبک‌ها و ابعاد فرزندپروری رابینسون (1995) و آزمون نقاشی آدمک گودیناف- هریس (1988) گردآوری شد. داده-های پژوهش با استفاده از آزمون های t مستقل، مجذور خی دو و ضریب همبستگی پیرسون بررسی شدند. نتایج نشان می‌دهد والدین کودکان دارای نارسایی توجه- بیش فعالی کمتر از والدین کودکان بدون توجه- بیش فعالی از شیوه‌ فرزندپروری مقتدرانه استفاده می‌کنند و بیشتر شیوه‌ ای فرزندپروری مستبدانه و سهل¬گیرانه را به کار می‌گیرند. از بین شاخص‌های ترسیمی پرخاشگری، فراوانی شاخص‌های دست ناقص، سر بزرگ، خطوط شکسته و کل شاخص پرخاشگری واز بین شاخص‌های ترسیمی اضطراب هم، شاخص‌های آدمک فاقد تنه و اندام زیرین و زبرین، اعضا به صورت ناقص و چسبیده به بدن در کودکان با نارسایی توجه- بیش فعالی بیشتر از کودکان بدون نارسایی توجه- بیش فعالی است. بین شیوه‌های فرزندپروری والدین کودکان با و بدون نارسایی توجه- بیش فعالی با شاخص‌های ترسیمی اضطراب و پرخاشگری رابطه‌ای مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها