ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه رضایت زناشویی

نویسندگان

1 استاد گروه روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز

3 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز

4 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

چکیده

هدف عمده پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه رضایت زناشویی و هم چنین ارتباط مؤلفه-های آن با سبکهای دلبستگی میباشد. تعداد 500 نفر از افراد متاهل ساکن شهر تهران که به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای پرسشنامههای رضایت زناشویی انریچ (1983) و سبکهای دلبستگی بزرگسالان تجدیدنظرشده (1990) را تکمیل نمودند و دادهها به روش تحلیل عاملی به شیوه چرخش متمایل از نوع آبلیمین مستقیم پنج عامل(حلتعارض، روابطجنسی، تساوی حقوق، خانواده و دوستان و مدیریت مالی) را نشان می‌دهد که مجموعا 48.16 درصد واریانس کل را تبیین میکند. آلفای کرونباخ در کل پرسشنامه 0.922 است. همچنین رضایت زناشویی به‌طور کلی رابطه منفی معناداری با سبک دلبستگی اضطرابی نشان داده و رابطه مثبت معناداری با سبک دلبستگی نزدیکی نشان داده است. حل تعارض، رابطه جنسی و تساوی نقش با سبک دلبستگی اضطرابی رابطه منفی معنادار داشته و حلتعارض و تساوی نقش با سبک دلبستگی نزدیکی رابطه مثبت معنادار داشته است. نتایج بهدستآمده با تحقیقات پیشین هماهنگ بوده و با توجه به روایی و پایایی پرسشنامه میتوان از آن در محیطهای پژوهشی و خانوادگی جهت سنجش میزان رضایت زناشویی از آن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها