مقایسه سبک های عقلانی دانش آموزان ریاضی و تجربی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی آنها

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی

چکیده

سبک های عقلانی یک اصطلاح کلی است که در بر گیرنده کلیه معانی سازه های اساسی این سبک ها از قبیل: سبک شناختی،سبک مفهومی، سبک تصمیم گیری و حل مسأله، سبک یادگیری و سبک ذهنی، سبک ادراکی و سبک تفکر می¬باشد و آن را شیوه ترجیحی پردازش اطلاعات و نحوه انجام تکالیف توسط فرد معرفی می کنند (زانگ و استرنبرگ، ۲٠٠۵). هدف از این پژوهش بررسی مقایسه ای سبک های عقلانی دانش آموزان رشته ریاضی و تجربی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی است. بنابراین محقق از طریق روش توصیفی پیمایشی اقدام به انجام پژوهش نمود و نمونه¬ای متشکل از 370 نفر از دانش آموزان دختر پایه های دوم و سوم دبیرستان های شهر تهران که به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند که جهت انجام پژوهش از 4 پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ – واگنر (1992)، سیاهه سبک یادگیری کلب (1985)، آزمون گروهی اشکال نهفته وینکینز (1971) و آزمون همتایابی اشکال آشنای کاگان (1964) استفاده شد.داده های به دست آمده با استفاده از آزمونهای کولموگراف، فرید من، خی دو و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته¬ها نشان داد که: سبک های عقلانی دانش آموزان رشته ریاضی و تجربی بر پیشرفت تحصیلی آنان تاثیر معنی داری ندارد و رشته تحصیلی دانش آموزان بدون توجه به سبک های یادگیری، مفهومی، ادراکی و سبک های تفکر از لحاظ عملکرد و شکل بر پیشرفت تحصیلی آنان تاثیر دارد.رشته تحصیلی دانش آموزان بدون توجه به سبک¬های تفکر از لحاظ سطح، حیطه و تمایل بر پیشرفت تحصیلی آنان تاثیری ندارد و سبک های یادگیری، ادراکی و سبک تفکر از لحاظ عملکرد بدون توجه به رشته تحصیلی دانش آموزان بر پیشرفت تحصیلی آنان تاثیر دارد و سبک های مفهومی و تفکر از لحاظ شکل، سطح و تمایل بدون توجه به رشته تحصیلی دانش آموزان بر پیشرفت تحصیلی آنان تاثیری ندارد در جمع بندی کلی، از آنجایی که شیوه های آموزشی و ارزشیابی در نظام آموزشی حال کشورمان از جمله عوامل تاثیر گذارند و از آنجایی که آموزش خلاق در تمامی دانش آموزان با توجه به توسعه تکنولوژی و فناوری در ضروری بنظر می رسد، پیشنهاد می شود جهت بهبود روند آموزشی بهتر است دانش آموزان را در انجام امور و تکالیف آموزشی مختار گذارند تا خلاقیت های ایده آل و مورد نیاز آنها فراهم گردد و همینطور، با شناسایی سبک های عقلانی غالب در این نوجوانان و تشخیص نیاز های ویژه و تدریس به آنها با توجه به سبک های غالب آنان آزمونهای هوشی رایج را به چالش بکشانند

کلیدواژه‌ها