رابطه فرهنگ سازمانی و خلاقیت معلمان دوره متوسطه شهر اهواز

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران،

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

3 عضوهئیت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

مهمترین عامل برای ایجاد خلاقیت و نوآوری، توجه به فرهنگ سازمانی است، بنابراین پژوهش حاضر با هدف "بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت معلمان مقطع متوسطه شهر اهواز" انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات جزء روش های توصیفی- همبستگی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه خلاقیت رندسیپ (1979) با ضریب آلفای کرونباخ 72/0 و پرسشنامه فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین (2006)با پایایی 74/0 می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه معلمان مقطع متوسطه شهر اهواز به تعداد 1936 نفر بودند که نمونه آماری بر اساس جدول نمونه گیری مورگان، تعداد 322 نفر به دست آمد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روشهای آمارتوصیفی (میانگین، انحراف معیار، همبستگی پیرسون، رگرسیون) و آمار استنباطی (آزمون t، تحلیل واریانس چند متغیری و MANOVA) استفاده گردید. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین فرهنگ قبیله¬ای و فرهنگ ادهوکراسی با خلاقیت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین فرهنگ سلسله مراتبی و فرهنگ بازار با خلاقیت رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که خلاقیت سازمانی بر اساس مولفه های فرهنگ ادهوکراسی و فرهنگ قبیله ای به صورت مستقیم و براساس مؤلفه های فرهنگ سلسله مراتبی و فرهنگ بازار به صورت معکوس قابل پیش بینی است. نتایج آزمون (MANOVA) نیز نشان داد بین معلمان زن و مرد از لحاظ فرهنگ سازمانی، تفاوت معناداری وجود دارد، همچنین بین معلمان با سطح تحصیلات متفاوت از لحاظ فرهنگ سازمانی و خلاقیت تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها