رابطه بین سبک های اسناد و ادراک دانش آموزان از شیوه های فرزندپروری والدین با پیشرفت تحصیلی آنها

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 استادیار و عضو هئیت علمی وزارت علوم و تحقیقات

3 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه سبک های اسناد و ادراک دانش آموزان از شیوه های فرزندپروری والدین با پیشرفت تحصیلی آنهاست. نمونه تحقیق شامل 403 نفر از دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر تهران است که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیدند.ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه سبک-های اسناد کودکان سلیگمن (1984) و پرسشنامه ادراک شیوه های فرزند پروری والدین مکلون و مررل (1989) و معدل چهار درس فارسی، علوم، ریاضی و زبان انگلیسی است که به عنوان معیار پیشرفت تحصیلی به کار برده شد. روش تحقیق این پژوهش از نوع همبستگی است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی، رگرسیون چند متغیره و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سبک های اسناد با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد، به طوری که پیشرفت تحصیلی با مقیاس های کلی و درونی در موقعیت مثبت، رابطه مثبت و با مقیاس کلی در موقعیت منفی رابطه منفی دارد.هم چنین،ادراک دانش آموزان از شیوه های فرزند پروری والدین با پیشرفت تحصیلی آنها تفاوت وجود دارد. در پاسخ به سوال پژوهش مبنی بر مشخص کردن سهم متغیرها در پیش بینی پیشرفت تحصیلی، نتایج در سطح خطای 5 درصد نشان داد که سبک های اسناد، سهم بیشتری در پیش بینی تحصیلی دانش آموزان دارند. بدین ترتیب به نظر می رسد که با کمک به دانش آموزان در دستیابی به کسب اسناد مناسب، پیشرفت تحصیلی بیشتری را می¬توان در آن ها شاهد بود

کلیدواژه‌ها