اثربخشی روش اثربخشی روش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش افسردگی ونگرش های ناکارآمد در بیماران قلبی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشآموخته دکترای روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد آزادشهر

چکیده

این پژوهش تحقیقی است که اثربخشی روش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی را در کاهش نگرش های ناکارآمد و افسردگی بیماران قلبی بررسی کرده است. هدف این پژوهش کمک به کاهش افسردگی و نگرش های ناکارآمد در بیماران قلبی است که روش مذکورمنجر به بهبود شدت بیماری دراین افراد خواهد شد.این پژوهش از نوع پژوهش های شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه انتظار و با استفاده از گمارش تصادفی انجام شد که نمونه این پژوهش را 60 بیمار قلبی تشکیل داد که با بهره گیری از روش نمونه گیری در دسترس بیماران مراجعه کننده به بخش قلب بیمارستان های استان مازندران شهرستان ساری(حضرت زهرا(30)و شفا(30) ) انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش(30) و لیست انتظار (30) تقسیم شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های افسردگی بک و DAS-26 بود و به منظور دستیابـی به نتایج از آزمون¬های تحلیل واریانس با اندازه گیریهای مکرر و آزمون t برای گروه های مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که روش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش افسردگی و نگرش های ناکارآمد بیماران قلبی مؤثر است. به نظر می¬رسد ذهن آگاهی به وسیله" آموزش کنترل توجه" مؤثر واقع شود و باعث تغییر نگرش های ناکارآمد شود و از عود و بازگشت افسردگی پیشگیری کند.

کلیدواژه‌ها