مقایسه خلاقیت و سلامت روانی دانش آموزان تیزهوش و عادی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

2 استاد روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

3 دانشیار روان شناسی دانشگاه ازاد واحد رودهن

4 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

چکیده

در پژوهش حاضر به منظوربررسی رابطه بین خلاقیت و سلامت روانی در دانش آموزان تیزهوش و عادی دختر و پسر، از جامعه دانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر شاغل به تحصیل در دبیرستان های دولتی عادی و سمپاد چهار گروه صد نفری به شیوه تصادفی مرحله ای انتخاب شدند ودر میزان خلاقیت و سلامت روانی با دو آزمون خلاقیت عابدی و سلامت روانی مورد ارزیابی قرار گرفتند .پس از تحلیل یافته ها مشاهده گردید که میزان سلامت روانی و خلاقیت در دانش آموزان تیزهوش بالاتر از گروه عادی می باشد. بین میانگین خلاقیت دختران و پسران تفاوتی وجود ندارد، در حالی که سلامت روانی پسران از دختران بالاتر مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها