مشخصه روان سنجی پرسشنامه باورهای اختلال خوردن در نمونه ای از نوجوانان

نویسنده

دانشیارگروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

پژوهش حاضر ویژگی های روانسنجی پرسش نامه باورهای اختلال خوردن کوپروهمکاران (1997) را مورد بررسی قرار داد. روش: نمونه آماری این پژوهش دانش آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی بودند که به شیوه نمونه برداری خوشه ای تصادفی از میان دبیرستانهای دولتی مازندران انتخاب شدند و پرسشنامه باورهای اختلال خوردن کوپر و همکاران (1997)، سیاهه اختلال خوردن گارنر و همکاران(1989) را تکمیل کردند. یافته ها: روایی این پرسشنامه به روش روایی همزمان و تحلیل عاملی بررسی شد. نتایج تحلیلی عاملی به شیوه چرخش واریماکس نشان داد که پرسشنامه باورهای اختلال خوردن شامل 4 عامل خود باوری منفی، پذیرش توسط دیگران، خود پذیری و کنترل پرخوری است، که درمجموع 12/62 درصد واریانس را تبیین می کنند. روایی همزمان این پرسشنامه با بکارگیری سیاهه اختلال خوردن بررسی شد. میزان همبستگی میان دو پرسشنامه 62/0 بود 001/ 0 P <. اعتبار پرسشنامه با استفاده از روش هماهنگی درونی (آلفای کرونباخ) و دو نیمه سازی بررسی شد که به ترتیب ضرایب95/0 و 81/0 بدست آمد. نتیجه گیری : با توجه به یافته های این پژوهش پرسش نامه باورهای اختلال خوردن به عنوان ابزاری معتبر برای ارزیابی باورهای اختلال خوردن در جمعیت نوجوان ایرانی است.

کلیدواژه‌ها