رابطۀ ویژگیهای شخصیتی با کارآیی پلیس

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی

2 کارشــــناس ارشــــد روانشناســــی

چکیده

به منظور مطالعه رابطه ویژگیهای شخصیتی با کارآیی پلیس تعداد 250 نفر از افسران نیروی انتظامی با روش نمونه¬گیری چند مرحله ای انتخاب و با استفاده از آزمون پنج عاملی شخصیتی 60 سئوالی نئو(1985) و نمرات کارآیی سالیانه مورد بررسی قرار گرفتند. با بهره گیری از روش همبستگی و رگرسیون نتایج نشان می دهد که متغیر پیش بین ویژگیهای شخصیتی در پیش بینی کارآیی پلیس نقش داشته و رابطه آنها بصورت رابطه خطی معنادار می¬باشد. بررسی فرضیه های پژوهش نشان دادند که بین ویژگی شخصیتی روان آزرده خویی با کارآیی پلیس رایطه معناداری وجود نداشت و فرضیه مورد نظر تأیید نگردید. همچنین بین ویژگی های شخصیتی برونگرایی، دلپذیری و مسئولیت¬پذیری با کارآیی پلیس رابطه معناداری وجود نداشت و این فرضیه ها نیز تأیید نگردیدند. اما بین ویژگی شخصیتی انعطاف پذیری با کارآیی پلیس رابطه معناداری وجود داشت و این فرضیه تأیید گردید. به صراحت می¬توان بیان کرد که در زمینه صفات شخصیتی هر چه فرد انطباق بیشتری با ویژگی های شغلی اش داشته باشد، عملکرد و کارآیی و رضایتمندی بیشتری بدست خواهد آورد و یافته های مذکور اهمیت توجه به تفاوتها و ویژگی های فردی را به منظور افزایش میزان تولید یا در ارتقاءکیفیت خدمات و رضایتمندی شغلی مورد تأیید قرار می دهند و نیز هر چقدر همبستگی بیشتری بین صفات شخصیتی افراد و ویژگی¬های شغلی وجود داشته باشد علاوه بر افزایش کمی و کیفی عملکرد نگرشهای شغلی مثبت تری نیز حاصل خواهد شد. از این رو تلاش به منظور به حداکثر رساندن میزان انطباق فرد و شغل از طریق گزینش دقیق افراد برای مشاغل خاص و تعیین خصوصیات و ویژگیهای شغلی می¬تواند نتایج سودمند بسیاری را در عمل و در تمام زمینه های مختلف شغلی به دنبال داشته باشد همچنین عملکرد شغلی بهتری هم مشاهده می شود. در واقع هر فرد که متصدی شغلی می شود خصوصیات و ویژگیهای منحصر به فرد خویش را به همراه می آورد. همچنین می توان گفت عوامل بسیار بر رضایت و عدم رضایت شغلی و کارآیی تأثیر می¬گذارند که از میان این عوامل می توان از دستمزد و ماهیت شغل یاد

کلیدواژه‌ها