بررسی عملی بودن، اعتبار و روایی تست تجدید نظر شده شادکامی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

3 کارشناس ارشد رشته سنجش و اندازه گیری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

هدف این پژوهش بررسی عملی بودن، اعتبار و روایی تست تجدیدنظر شده شادکامی آکسفورد بود. بدین منظور تعداد 468 نفر (232 دختر و 236 پسر) از دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران پرسشنامه تجدید نظر شده شادکامی آکسفورد را که شامل 67 گویه است و با مقیاس 4 امتیازی (کاملا موافقم تا کاملا مخالفم) نمره¬گذاری می شود، تکمیل کردند. نتایج نشان داد، ضریب اعتبار پرسشنامه از طریق فرمول کلی آلفای کرونباخ 947/0 است. نتایج تحلیل مولفه های اصلی و چرخش متعامدنشان داد که پرسشنامه از ده عامل اشباع شده است که بر روی هم 844/49 درصد کل واریانس را تبیین می کند که شامل رضایت از زندگی، شوخ طبعی، خوش بینی، لذت، سرخوشی، خودنظم بخشی و کنترل خویشتن، پیوند جویی، روحیه تعهد و همکاری، آمادگی روانی و مثبت نگری است. برای روایی همگرا، همبستگی بین پرسشنامه تجدید نظر شده شادکامی آکسفورد و پرسشنامه سلامت روانی مورد بررسی قرار گرفت و ضریب همبستگی بین این دو پرسشنامه برابر 487/0 بدست آمد.

کلیدواژه‌ها