بررسی اثربخشی آموزش اخلاق به کمک فیلم های پویانمایی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی آموزش اخلاق به کمک فیلم های پویانمایی در رشد اخلاق دانش آموزان پیش دبستانی بود. در این پژوهش جامعه آماری عبارت است از کلیه کودکان پیش دبستانی منطقه 2 شهر تهران که در سال 90- 1389 مشغول به تحصیل بودند، نمونه آماری پژوهش شامل 30 نفر دانش آموز دوره پیش دبستانی بود که به صورت تصادفی 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر هم در گروه کنترل قرار داده شد. فرایند نمونه گیری به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدندو همچنین برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از روش های آمار استنباطی تحلیل کواریانس چندمتغییری استفاده شده است. بررسی نتایج نشان داده که آموزش اخلاق به کمک فیلم های پویانمایی مداخله توانسته است آگاهی کودکان پیش دبستانی را در مورد مفاهیم اخلاقی(روحیه احترام، راستگویی،شجاعت، مهربانی، وجدان، همدلی) افزایش دهد و بیشترین تاثیر آموزش اخلاق روی مفهوم احترام بود

کلیدواژه‌ها